Hyresvillkor

Signering av nedanstående kontrakt och kopia på körkort görs vid utlämnande av den hyrda utrustningen.

Den utrustning du hyr är Brandwold Creative AB:s egendom. Du ansvarar för att den transporteras, förvaras och handhas på ett sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen. Hyrd utrustning ska återlämnas inom avtalad tid. Om utrustningen inte återlämnas inom avtalad tid görs efterdebiteringar för motsvarande tid.

Hyrestagaren ansvarar för att vara försäkrad då Brandwold Creative AB:s försäkringsansvar slutar i det ögonblicket som hyrestagaren mottager hyresobjektet. Hyrestagaren ansvarar själv för att säkerställa att dess företagsförsäkring gäller för hyrd utrustning vid ingående av detta avtal, gällande förlust av egendomen och skada. Vid förlust eller skada skall Brandwold Creative AB omedelbart underrättas. Vid stöld skall hyrestagaren polisanmäla händelsen samt tillställa Brandwold Creative AB en kopia av polisanmälan inom fem arbetsdagar. Skadad eller saknad egendom debiteras tills den är reparerad eller återlämnad om inte annat överenskommes. Skador eller förlust ersättes enligt principen om nyanskaffningsvärde, varvid hyrestagaren betalar mellanskillnaden mellan försäkringsbolagets ersättning och nyanskaffningsvärdet. Om skadan bedöms av Brandwold Creative AB (på konsultering av reparatör) vara så omfattande att reparation ej är lönsam, skall hyrestagare stå för alla kostnader i samband med nyanskaffning av denna egendom. Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning av egendomen under hyrestiden. Hyrestagaren är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även för kunder och tredje part.

Brandwold Creative AB tar inget ansvar för skada (ekonomisk, materiell eller annan) som drabbar kunden till följd av yttre omständigheter. Hyrestagaren får varken hyra/låna ut hyresobjektet till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan part. Äganderätten till hyresobjektet tillkommer Brandwold Creative AB. Hyrestagaren erhåller enligt detta avtal endast en till avtalstiden begränsad nyttjanderätt.